Historie města

 

    K prvopočátkům historie města Duchcova patří hradní dvorec Hrabišiců. Před koncem 12.století byla vybudována okolo dvorce trhová ves Hrabišín. V roce 1240 byl název změněn na Tokczaw – Doxave, odtud pak nynější název Duchcov. Od konce 70 let 15. století se Duchcov stal centrem panství, což znamenalo nový rozvoj města. Těžce poškozen byl Duchcov za třicetileté války, kdy byl roku 1634 vypálen Švédy. Teprve počátkem 18. století se počet domů dostal na předbělohorskou úroveň. V roce 1709 bylo však téměř celé měšto znieno požárem, po kterém zbylo pouze 10 domů. Výstavba Duchcova byla však znova obnovena.

    K rozvoji dochází zejména za vlády Jiřího z Poděbrad a později zásluhou rodu Valdštejnů. S Valdštejny je spojeno i jméno Giacoma Casanovy, který v letech 1785 – 1793 strávil na zámku v Duchcově posledních 13 let svého života.

    Novodobý rozmach města spadá do poloviny 19.století, kdy se začal rozvíjet průmysl. Mezi nejznámější provozovny patřily cukrovar, porcelánka a sklárny. Ještě větší rozvoj města přineslo vybudování železničního uzlu po roce 1867, který nastartoval prudký rozvoj těžby hnědého uhlí. S tím však souvisí i úpadek města. Okolí města se přeměňovalo na těžební prostor a v důsledku toho byla okolní krajina zcela zničena.

Prapor města Duchcova

Poloha

Geologický vývoj

Klimatické podmínky

Flóra a fauna

Historie města

Zajímavosti a kulturní památky

DOMŮ